Stadgar Tornedalingar i Stockholm

Stadgar för föreningen Tornedalingar i Stockholm. Antagna under medlemsmöte 1982-06-05 och ändrade under årsmöte 1986-04-28 samt reviderade under medlemsmötet 2023-06-07 och 2023-11-06, antagna under årsmöte 2024-04-04.

§1 Namn och uppgift
Föreningens namn är Tornedalingar i Stockholm, nedan kallad föreningen. Den ingår som en självständig, ideell förening till Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset och ansluter sig till riksförbundets målsättning. Föreningens egen målsättning är att bevara, stärka och utveckla den kulturella identiteten, kulturarvet och meänkieli.

§2 Medlemsavgift
Föreningens medlemsavgift fastställs av riksförbundet. Medlemsavgiften skall betalas senast 31 december.

§3 Medlemskap
Mom 1

På medlem i föreningen ställs följande krav:
– Att medlem betalar fastställd avgift

Mom 2
– Medlem i föreningen har följande rättigheter:
– Att yttra sig, ge förslag och rösta på föreningens medlemsmöten
– Att få kallelse till alla medlemsmöten
– Att ha motionsrätt till föreningens årsmöte
– Att vara valbar till samtliga förtroendeuppdrag inom föreningen

§4 Organisation
Mom 1
– Föreningen ska på årsmötet utse en styrelse bestående av minst en ordförande,
sekreterare och kassör. Årsmötet utser två revisorer och en valberedning.
Mom 2
– Föreningen ska ha minst två medlemsmöten per år, varav ett är årsmötet.
Mom 3
– Medlemsmötet är efter årsmötet föreningens högsta beslutande organ.
Mom 4
– Årsmöte ska hållas minst en gång per år. Kallelse till årsmötet ska sändas ut av
styrelsen minst 14 dagar i förväg.

§5 Allmänna bestämmelser
Mom 1
– Alla
styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vinner det förslag som
ordförande röstar på, om stadgarna inte säger något annat.
Mom 2
– Styrelseledamot eller suppleant har inte vid något tillfälle rätt att delta i beslut om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Mom 3
– För att styrelsen ska vara beslutsmässig måste ledamöternas antal vara minst hälften
av antalet valda.
Mom 4
– Valen till föreningens styrelse kan förrättas med acklamation om det inte finns fler
nominerade än de som ska väljas om inte någon begär sluten omröstning. Om det
finns fler nominerade än de som ska väljas ska valet ske med slutna sedlar. Vid lika
röstetal företas lottning.
Mom 5
– Föreningens medel ska tecknas av två firmatecknare i förening eller var för sig.

§6 Upplösandet
Mom 1
– Föreningen kan endast upplösas efter beslut av två på varandra följande
medlemsmöten.
– Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar tillbaka till respektive givare av
ekonomiskt stöd.

§7 Stadgeändring
Föreningens stadgar kan endast ändras efter beslut på årsmöte.

1465794_699442513422889_1802591710_o