Stadgar

Stadgar för STR-T:s lokalavdelning i Stockholm. Antagna under medlemsmöte 1982-06-05 och ändrade under årsmöte 1986-04-28.


§1 Namn och uppgift

Föreningens namn är Tornedalingar i Stockholm. Den är en lokalavdelning till Svenska Tornedalingars Riksförbund -Tornionlaaksolaiset och ansluter sig till riksförbundets målsättning. Föreningen har en egen målsättning för verksamheten i Stockholmsområdet.

§2 Medlemsavgift

Lokalföreningen äger rätt att, utöver medlemsavgift fastställd av Riksförbundet, även ta ut avgift för egen del.

§3 Medlemskap

Mom 1 På medlem i lokalföreningen ställs följande krav

  • att denna godkänner förbundets och lokalföreningens stadgar
  • att denna betalar fastställd avgift

Mom 2 Medlem i lokalföreningen har följande rättigheter

  • att yttra sig, ge förslag och rösta på lokalföreningens medlemsmöten
  • att få kallelse till alla medlemsmöten
  • motionsrätt till årsmöte för lokalföreningen
  • att vara valbar till samtliga förtroendeuppdrag inom föreningen

§4 Organisation

Mom 1  Lokalorganisationen  ska på årsmöte utse en styrelse på minst tre personer, ordförande, sekreterare och kassör. Minst två revisorer ska utses.

Mom 2 Lokalföreningen kan utse utskott som handhar vissa verksamhetsområden.

Mom 3 Lokalföreningen ska ha minst tre medlemsmöten per år, varav ett kan vara årsmöte.

Mom 4 Medlemsmötet är efter årsmötet lokalföreningens högsta beslutande organ.

Mom 5 Lokalföreningen ska hålla årsmöte minst en gång per år. Kallelse till årsmötet ska sändas ut av lokalföreningens styrelse minst 14 dagar i förväg.

§5 Allmänna bestämmelser

Mom 1 Alla beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vinner det förslag som ordförande röstar på, om  stadgarna inte säger något annat.

Mom 2 Styrelseledamot eller suppleant har inte vid något tillfälle rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mom 3 För att styrelsen ska vara beslutsmässig måste ledamöternas antal vara minst hälften av antalet valda.

Mom 4 Valen till lokalföreningens styrelse kan förrättas med acklamation om det inte finns fler nominerade än de som ska väljas om inte någon begär sluten omröstning.Om det finns fler nominerade än de som ska väljas ska valet ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal företas lottning.

Mom 5 Lokalföreningens medel ska tecknas av två firmatecknare i förening eller var för sig.

§6 Upplösandet

Mom 1 Lokalföreningen kan endast upplösas efter beslut av två på varandra följande medlemsmöten. Om vid ett av dessa möten minst tre röstar för fortsatt verksamhet ska föreningen bestå.

Om lokalföreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Svenska Tornedalingars Riksförbund.

§7 Stadgeändring

Lokalorganisationens stadgar kan endast ändras efter beslut på årsmöte.1465794_699442513422889_1802591710_o