Verksamhetsberättelse 2011–2012

Inledning

Under verksamhetsåret, som denna gång omfattar 14 månader, har föreningen erhållit verksamhetsstöd på 50 000 kronor från Kulturförvaltningen i Stockholm och 10.000 kronor från vårt riksförbund STR-T.

Medlemmar

Vi har ca 300 medlemmar bosatta i Stockholms- och Mälardalsregionen.

Styrelsen
Ordförande Christina Hedström
Sekreterare Anna Jonsson-Storm
Kassör Lisbeth Segerlund
Ledamot Eva Wuolikainen
Ledamot Kjell Hietala
Suppleanter Karin Broberg och Kjell Havring
Adjungerad Gunvor Hjärtström
Revisorer Tage Rowa och Stig Säfström
Valberedning Rut Niska Säfström(sammankallande), Erland Pääjärvi, Bertil Rovainen.

Styrelsearbete

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden och 1 arbetsmöte under verksamhetsåret. Övriga kontakter och beslut har skett via e-post, telefon och Skype.

Vårt medlemsblad Tornedalingar i Stockholm, med Gunvor Hjärtström som redaktör, har utkommit med 4 nummer.
Vår 3-delade informationsfolder i färg har delats ut på marknader i Tornedalen under juli månad 2012, bra tillfällen att nå tornedalingar i förskingringen som besöker hembygden under sommaren. Foldern har också delats ut på våra träffar och i andra sammanhang där vi medverkat, bl.a seminarier på ABF.
Styrelsemedlemmar har intervjuats vid ett flertal tillfällen av studenter från Södertörns högskola per telefon, mail eller personliga möten. Faktadokumentet om Tornedalen, som är under produktion, kommer att bli ett bra underlag att lämna ut till dem och andra som forskar och vill ha information.
Vi är nu medlemmar i KulturDirekt. Via deras hemsida lägger in våra aktiviteter för att bättre synliggöra vår existens och verksamhet samt att nå fler i Stockholmsområdet. Vår informationsbroschyr och vårt medlemsblad finns utlagda i deras ’desk’ på Kulturhuset.
Hemsidan www.tornedalingar.se har sedan augusti en ny webbredaktör, Karl-Johan Gärdelid. Han efterträder Gunvor Hjärtström. Information om föreningens aktiviteter finns, förutom på hemsidan,
på www.kulturdirekt.se, i kalendariet på www.minoritet.se samt i förekommande fall kalendariet i
DN på stan.

Seminarier, konferenser och sammankomster

• 18 januari: Samrådsmöte anordnat av Länsstyrelsen Stockholm med alla 5 nationella minoriteter närvarande. Information om arbetet med att förstärka minoritetslagens grundskydd där samråd är nyckeln till framgång. Det ska vara jämbördigt deltagande och påverkan.
Innan samrådsmötet hölls ett gemensamt möte för nationella minoritetsorganisationerna där vi diskuterade skolans roll, skollagen, lärarutbildningen för nationella minoriteter och hur minoritetsspråken synliggörs på myndigheternas hemsidor.
Sidan fem
• 24 januari: Konferens Nationella minoriteters rättigheter och kommuners åtaganden. Utbildning för förtroendevalda och verksamhetsansvariga i Stockholms stad där Länsstyrelsen och Arbetsmarknadsförvaltningen informerade om den nya minoritetslagen från år 2010.
• 10 mars: Seminarium Samernas och deras kultur i samarbete med ABF, Club Dundret, Föreningen Norden Stockholmsavdelningen, Norrbottens Gille och Sameföreningen i Stockholm.
• 21 april: Riksförbundet STR-T:s årskongress i Pajala.
• 6 oktober: Seminarium Tornedalen-ljuset kommer från norr i samarbete med ABF, Finlandsinstitutet, Finska föreningen i Stockholm, Norrbottens Gille, Tornedalsrådet.
• 18 oktober: Debatt/samtal på SVT om public service framtida roll i Sverige. Bland annat framhölls att utbudet av nationella minoritetsspråk ska öka.
• 6 november: Konferens Från erkännande till egenmakt-från ord till handling. Länsstyrelsen och Sametinget arrangerade konferensen som innehöll flera föredrag som belyste frågor om delaktighet för minoriteterna, följt av flera seminarier med exempel och fördjupning av olika modeller om bl a samverkan, inflytande och delaktighet.
• 5 november och 18 december: Samrådsmöten med Arbetsmarknadsförvaltningen som är samordnare i frågor rörande de nationella minoriteterna. Vi har då diskuterat ev ansökan om att Stockhoms kommun blir förvaltningskommun för meänkieli. De första samtalen har handlat om bland annat äldrevården och skolan. Vi har dessutom planerat vår medverkan i en utbildning om nationella minoriteters rättigheter och kommunens åtagande enligt den nya minoritetslagen från år 2010. Utbildningen vänder sig till förvaltningschefer och avdelningschefer i Stockholms kommun och anordnas av Arbetsmarknadsförvaltningen och Länsstyrelsen. Utbildningsdagen är planerad till 20 februari 2013.
• Studiecirklar i meänkieli och stickning av Lovikkavantar.

Aktiviteter

• Årsmötet hölls den 26 november 2011 med efterföljande julbord på Pumpan. Jan Johansson och Rolf Digervall underhöll oss med kabaren Helppa om mäns otur.
• Den 16 februari 2012 fick vi lyssna på Sara Frykman, författare till boken Stadens clou som handlade om Haparanda Stadshotells historia och roll.
• Den 29 mars besöktes medlemsmötet av riksdagsledamoten Sven-Erik Bucht.
• Den 27 april var det dags för vårfest med vårbuffé på Pumpan. Sveriges nordligaste Riksspelman Daniel Wikslund från Tjautjasjaur underhöll oss följt av dans.
• Den 10 maj gjorde vi en utflykt till Vårsalongen i Danderyd.
• Den 18 september fick vi lyssna på läkaren och författaren Christina Doctare som berättade om sin familjs dramatiska historia från Tornedalen.
• Den 30 oktober berättade Övertorneåfödda läkaren och forskaren Lisa Juntti-Berggren om sin forskning kring diabetes och endokrinologi.
• 30-årsjubileum och julfest hölls på Göran Terrassen den 1 december. Övertorneå dragspelsklubb höll både i allsång till julbordet och dansen senare på kvällen.

Slutord

Vi riktar ett stort tack till er alla för engagemang och medverkan i våra aktiviteter. Vi har fått många fina möten med både gamla och nya bekanta.
Tack också till Kulturförvaltningen i Stockholm och vårt riksförbund STR-T för värdefullt ekonomiskt stöd.
Stockholm i februari 2013
Christina Hedström Anna Jonsson-Storm Lisbeth Segerlund
Eva Wuolikainen Kjell Hietala Karin Broberg Kjell Havring