Årsmötesprotokoll 2012

Protokoll, fört vid årsmöte för Tornedalingar i Stockholm, 2013-03-20

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Christina Hedström hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Det framlagda förslaget till dagordning godkändes.

§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare, 2 justerare tillika rösträknare

Till mötesordförande valdes Gunnar Ohlén, och till mötessekreterare Eva Wuolikainen. Till justerare tillika rösträknare, valdes Sören Svartz och Pertti Spets.

§ 4 Årsmötes behöriga utlysande

Årsmötet bekräftades vara stadgeenligt utlyst.

§ 5 Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning

Christina Hedström kommenterade verksamhetsberättelsen, vilken medlemmarna tagit del av i senaste medlemsbladet. Hon informerade att styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden och 1 arbetsmöte under året. Kontakter har även skett via e-post, telefon och Skype. Medlemsbladet har utkommit med 4 nummer. Informationsfolder i färg har delats ut på marknader i Tornedalen . Styrelsemedlemmar har intervjuats av studenter från Södertörns högskola. Hon informerade också att vi är medlemmar i KulturDirekt där vi kan synliggöra vår existens via deras hemsida och där våra aktiviteter läggs in. Hemsidan www.tornedalingar.se har en ny webbredaktör, Karl-Johan Gärdelid som efterträder Gunvor Hjärtström. Information om aktiviteter finns också förutom på vår hemsida på www.kulturdirekt.se, på www.minoritet.se samt ibland även i kalendariet i DN på stan. Föreningen har medverkat i olika seminarier och sammankomster under året.

Föreningen har även i år erhållit 50.000:- i kulturstöd

Christina Hedström föredrog och kommenterade resultat- och balansräkningen. I resultaträkningen återfinns en förlust p.g.a. julfesten och vårfesten eftersom föreningens kalenderår har varit 14 månader. Efter årsmötets godkännande lades dessa till handlingarna.

§ 6 Revisorernas berättelse

Ruth Niska Säfström föredrog revisionsberättelsen.

§ 7 Styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 8 Verksamhetsplan och budget för år 2013

Christina Hedström föredrog verksamhetsplanen, vilken återfinns i sin helhet i senaste medlemsbladet Hon upplyste om fortsatta medlemsträffar på Själagårdsgatan i Gamla Stan. Styrelsen kommer att ha ungefär liknande upplägg som föregående år med författare, politiker, konstnärer och andra personer som föreläsande gäster. Information återfinns i medlemsbladet samt på hemsidan www.tornedalingar.se. Även fortsättningsvis kommer studiecirklar i meänkieli samt stickning av lovikkavantar att hållas. Ett faktablad om Tornedalen kommer att tas fram som ska delas ut till studenter som efterfrågar information om tornedalingar som nationell minoritet Styrelsen planerar också att lämna in en ansökan till kommunstyrelsen om att meänkieli ska ingå i förvaltningsområdet i Stockholms kommun. Vilket innebär att kommunen ska kunna erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på meänkieli. Även enskilda personer ska ha möjlighet att använda sitt språk i kontakter med kommunen och olika myndigheter. Styrelsen kommer att informera om olika aktiviteter via medlemsutskick, hemsidan www.tornedalingar.se, www.kulturdirekt.se och www.minoritet.se samt också via Facebook. Styrelsen välkomnar också förslag till aktiviteter och personer som kan bjudas in som föreläsare.

Föreningens verksamhetsår är ändrat till ett kalenderår.

Christina Hedström presenterade budgeten varefter årsmötet godkände verksamhetsplan och budget.

§ 9 Medlemsavgifter för år 2013

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för Tornedalingar i Stockholm, skulle vara oförändrad. 150: – för medlem och 20: – för familjemedlem.

§ 10 Val av ordförande för år 2013

Christina Hedström omvaldes till ordförande för 1 år.

§ 11 Val av ledamöter, suppleanter och revisorer för år 2013

Ledamot, 2 år nyval Kjell Havring

Ledamot, 2 år nyval Anna Jonsson-Storm

Suppleant, 1 år nyval Karl-Johan Gärdelid

Suppleant, 1 år omval Karin Broberg

Revisor, 1 år omval Tage Rowa

Revisor, 1 år omval Stig Säfström

Ledamöter med 1 år kvar av mandatperioden är Kjell Anders Hietala och Eva Wuolikainen

§ 12 Val av valberedning

Till valberedning 2013 omvaldes Rut Niska Säfström, sammankallande, Bertil Rovainen och Erland Pääjärvi.

§ 13 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade för sig, och önskade styrelsen lycka till med fortsatt gott arbete. Christina Hedström avslutade därefter årsmötet.

Vid protokollet

Eva Wuolikainen, mötessekreterare

Justeras §§1-3            Justeras §§4-13      Justeras        Justeras

Christina Hedström   Gunnar Ohlén         Sören Svartz     Pertti Spets