Årsmötesprotokoll 2014-03-05

Protokoll, fört vid årsmöte för Tornedalingar i Stockholm, 2014-03-05

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Christina Hedström hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning
Det framlagda förslaget till dagordning godkändes.

§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare, 2 justerare tillika rösträknare
Till mötesordförande valdes Gunnar Ohlén, och till mötessekreterare Eva Wuolikainen. Till justerare
tillika rösträknare, valdes Bertil Rovainen och Doris Lindehag.

§ 4 Årsmötes behöriga utlysande
Årsmötet bekräftades vara stadgeenligt utlyst.

§ 5 Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
Christina Hedström kommenterade verksamhetsberättelsen. Hon informerade också att vi i oktober 2013 lämnade in en förfrågan att Stockholms kommun ansöker hos regeringen om att få ingå i förvaltningsområdet för meänkieli. Vi är också medlemmar i Kultur Direkt och kan genom dem synliggöra vår existens och verksamhet. Vår broschyr och medlemsbladet finns utlagda i deras korg på Kulturhuset. På hemsidan www.tornedalingar.se kan vi ta del av information om föreningens aktiviteter samt via www.kulturdirekt.se, och www.minoritet.se. Vi är också med i Facebook, Tornedalingar i Stockholm .Föreningen har medverkat i olika seminarier och sammankomster under året. Föreningen har även erhållit 50.000:- i kulturstöd.
Christina Hedström föredrog och kommenterade resultat- och balansräkningen. I resultaträkningen finns ett överskott på 53.000:-, p.g.a. julfesten samt att vi också har fått 25.000:- från Språkrådet för meänkielikursen. Efter årsmötets godkännande lades dessa till handlingarna.

§ 6 Revisorernas berättelse
Tage Rowa föredrog revisionsberättelsen.

§ 7 Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 8 Verksamhetsplan och budget för år 2014
Christina Hedström föredrog verksamhetsplanen för år 2014. Fortsatta medlemsträffar på Själagårdsgatan i Gamla Stan även under året 2014. Föreningens ansökan om att Stockholms Stad ska bli förvaltningsområde för meänkieli har tagits emot av staden. Föreningen har erhållit 25.000:- från Sofi, Institutet för språk och folkminnen i Uppsala till projektet Meänkieli i tal och skrift . Föreningen vill få möjlighet att hyra en mindre kontorslokal, eller att dela en lokal med en annan förening för att minimera kostnaderna. Ett kulturstöd på 50.000:- ansöks även för år 2014. Styrelsen kommer att informera om olika aktiviteter via medlemsutskick, hemsidan www.tornedalingar.se, www.kulturdirekt.se och www.minoritet.se samt också på Facebook där medlemsantalet för närvarande är 180 stycken.
Christina Hedström presenterade budgeten varefter årsmötet godkände verksamhetsplan och budget.

§ 9 Medlemsavgifter för år 2014
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för Tornedalingar i Stockholm, skulle vara oförändrad. 150: – för medlem och 20: – för familjemedlem.

§ 10 Val av ordförande, kassör och sekreterare för år 2014
Ordförande: Rut Niska Säfström, nyval 1 år.
Kassör: Kjell Hietala, omval 2 år.
Sekreterare: Anna Jonsson-Storm, 1 år kvar av mandatperioden..

§ 11 Val av ledamöter, suppleanter och revisorer för år 2014
Ledamot, 1 år kvar av mandatperioden Kjell Havring
Ledamot, omval 2 år Eva Wuolikainen
Suppleant, nyval 1 år Irma Ohlén
Suppleant, omval 1 år Karin Broberg

Revisor, omval 1 år Tage Rowa
Revisor, nyval 1 år Mariann Lundström

§ 12 Val av valberedning
Till valberedning 2014 valdes Sören Svartz, sammankallande, Christina Hedström och Bertil Rovainen.

§ 13 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade för sig, och önskade styrelsen lycka till med fortsatt gott arbete.
Nyvalda ordförande Rut Niska Säfström avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Eva Wuolikainen, mötessekreterare

Christina Hedström Gunnar Ohlén Bertil Rovainen Doris Lindehag